Zásady ochrany osobních údajů

 
Tato POLITIKA obsahuje informace o shromažďování, zpracování a ukládání osobních údajů společností COIN CONSULT, jakož i o právech jednotlivců v souvislosti s ochranou jejich osobních údajů.
COIN CONSULT funguje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). ) a další evropské a bulharské předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Společnost při zpracování vašich osobních údajů dodržuje následující zásady:
- zákonnost, dobrá víra a transparentnost;
- omezení účelu zpracování;
- význam pro účely zpracování a minimalizace shromážděných údajů;
- přesnost a včasnost údajů;
- omezení skladování za účelem dosažení cílů;
- integrita a důvěrnost zpracování a zajištění přiměřené úrovně zabezpečení osobních údajů.
 
Shromažďování, zpracování a ukládání osobních údajů
Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se vás týkají, pomocí kterých vás můžeme identifikovat, například vaše jméno, PIN, e-mailová adresa (e-mail), kontaktní telefonní číslo a informace o vašem přístupu na náš web.
Můžete procházet naše webové stránky bez zadání jakýchkoli osobních údajů. V případech, kdy nám chcete zaslat dotaz, musíme obdržet vaše osobní údaje (jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu), abychom mohli na váš dotaz odpovědět a poskytnout vám požadované informace. V takovém případě potřebujeme získat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
COIN CONSULT také shromažďuje, zpracovává a ukládá osobní údaje v souvislosti s uzavíráním a plněním smluv se svými zákazníky.
COIN CONSULT je správcem osobních údajů a jako takový shromažďuje, zpracovává a ukládá osobní údaje z následujících důvodů:
- plnění povinností z uzavřené smlouvy;
- výslovný souhlas od vás;
- dodržování povinností vyplývajících z normativního aktu;
- pro plnění úkolu veřejného zájmu;
- pro účely oprávněného zájmu společnosti.
 
Účely, pro které jsou vaše osobní údaje shromažďovány, zpracovávány a ukládány
COIN CONSULT shromažďuje, zpracovává a ukládá osobní údaje, které nám poskytnete, pro následující účely:
- individualizace smluvní strany a kontaktních osob v souvislosti s jejím plněním;
- účetní účely;
 
Druhy osobních údajů, které se shromažďují, zpracovávají a ukládají
COIN CONSULT shromažďuje, zpracovává a ukládá následující typy osobních údajů:
- jména, PIN, adresa, e-mailová adresa (e-mail), telefonní číslo - pro klienty-fyzické osoby nebo fyzické osoby, které spravují a zastupují klienty-právnické osoby. Tyto údaje jsou nezbytné pro uzavírání a provádění smluv se zákazníky společnosti, jakož i pro kontaktování zákazníka a zasílání informací, včetně výslovného souhlasu - a pro zasílání propagačních a reklamních zpráv. Nejsou shromažďovány žádné citlivé údaje;
-. informace o vašem používání naší webové stránky - IP adresa, operační systém, prohlížeč, vyhledávací dotazy a zobrazený obsah. Tyto informace jsou shromažďovány za účelem zlepšení a přizpůsobení vyhledávání spotřebitelů;
Společnost neshromažďuje, nezpracovává ani neuchovává zvláštní kategorie osobních údajů (citlivá data) ani neprovádí automatizované rozhodování s údaji.
 
Termín pro uložení vašich osobních údajů
COIN CONSULT nebude uchovávat vaše osobní údaje po dobu delší, než je nutné k dosažení účelů, pro které je zpracováváme. Při určování vhodné doby uchovávání zohledňujeme množství a povahu osobních údajů, účely, pro které je zpracováváme, a to, zda těchto cílů můžeme dosáhnout jinými prostředky. Společnost rovněž splňuje příslušné právní požadavky na uchovávání určitých kategorií údajů, aby mohla plnit naše povinnosti vyplývající z regulačního aktu nebo smlouvy a chránit naše zákonná práva v případě reklamace.
Pokud není nutné je ukládat, COIN CONSULT bezpečně a bez zbytečného odkladu smaže nebo zničí vaše osobní údaje.
 
Předání vašich osobních údajů ke zpracování
COIN CONSULT nezávisle shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté osobní údaje. Budou poskytovány třetím stranám pouze v případech stanovených zákonem.
Všechny osobní údaje jsou uloženy na území Bulharské republiky. COIN CONSULT nepředává vaše osobní údaje do třetích zemí.
 
Vaše práva na ochranu vašich osobních údajů
Za určitých okolností máte ze zákona právo:
- požadovat informace o tom, zda společnost uchovává vaše osobní údaje, a v případě, že je máme - jaké jsou tyto údaje, z jakých důvodů a za jakým účelem je zpracováváme a uchováváme;
- požádat o přístup k vašim osobním údajům (tzv. „žádost o přístup k údajům“). To vám umožní získat kopii vašich osobních údajů ve vlastnictví společnosti a zkontrolovat, zda je zpracováváme způsobem předepsaným zákonem;
- požadovat opravu vašich osobních údajů uchovávaných společností. To vám umožní opravit veškeré neúplné nebo nepřesné informace, které o vás máme.
· - požádat o vymazání vašich osobních údajů (tzv. „Právo být zapomenut“). To vám umožní požádat nás, abychom bez zbytečného odkladu odstranili nebo odstranili všechny vaše osobní údaje nebo jejich část, pokud k tomu není důvod. nadále je zpracovávat a ukládat COIN CONSULT neodstraní data, která má zákonnou povinnost uchovávat, mimo jiné kvůli ochraně v souvislosti se soudními žalobami proti němu nebo prokázáním jeho práv;
- vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v případě, že uplatníme oprávněný zájem (nebo zájmy třetí strany) a něco ve vaší konkrétní situaci vás z tohoto důvodu přiměje vznést námitku proti zpracování. Máte také právo vznést námitku, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu;
- požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje, pokud si například přejete zjistit jejich přesnost nebo důvod jejich zpracování;
- požádat o přenos vašich osobních údajů v elektronické a strukturované podobě vám nebo jiné osobě (tzv. „právo na přenositelnost údajů“). To vám umožní převzít od nás vaše údaje ve vhodném elektronickém formátu a předání jiné osobě ve vhodném elektronickém formátu;
- odvolat vámi udělený souhlas. Svůj souhlas můžete odvolat pro všechny nebo pouze pro část vašich osobních údajů, jakož i pro konkrétní nebo všechny účely zpracování. Pokud jste souhlasili se shromažďováním, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů pro konkrétní účel, máte právo je kdykoli odvolat, pokud jde o tento konkrétní typ zpracování. Jakmile nám oznámíte, že odvoláte svůj souhlas, přestaneme je zpracovávat pro účely nebo účely, s nimiž jste původně souhlasili, ledaže by existoval jiný důvod pro pokračování v tomto zpracování;
- být upozorněni v případě porušení bezpečnosti vašich osobních údajů, které může představovat vysoké riziko pro vaše práva a svobody. COIN CONSULT vás bude bez zbytečného odkladu a vhodným způsobem informovat, když dojde k takovému porušení předpisů, jakož i o opatřeních, která byla nebo mají být přijata.
Chcete-li uplatnit některá z výše uvedených práv, zašlete prosím žádost nebo oznámení ve volném textu na následující e-mailovou adresu: office@coin.bg nebo nás kontaktujte na adrese: Sofia 1303, okres Vazrazhdane, ul. „Positano“ № 15, fl. 1, kancelář 3.
Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o konkrétní informace, které nám pomohou ověřit vaši totožnost a respektovat vaše právo na přístup k informacím nebo některá z vašich dalších práv. Účelem tohoto dodatečného bezpečnostního opatření je zajistit, aby vaše osobní údaje nebyly poskytnuty osobám, které nemají nárok na jejich příjem.
Uplatnění výše uvedených práv nevyžaduje, abyste platili poplatek. Můžeme vám však účtovat přiměřený správní poplatek, pokud je vaše žádost o přístup zjevně neopodstatněná nebo pokud jsou žádosti opakovány nebo nepřiměřené. Za takových okolností můžeme také odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva na soukromí, máte právo podat stížnost u Komise pro ochranu osobních údajů.
 
Opatření k zajištění ochrany vašich osobních údajů
COIN CONSULT dodržuje při ukládání vašich osobních údajů přísné bezpečnostní postupy a chrání je před neoprávněným přístupem, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Zabezpečení vašich osobních údajů je naší prioritou, s níž nekompromisujeme.
COIN CONSULT uplatňuje organizační, fyzikální, informační technologie a další nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany vašich osobních údajů a sledování zpracování osobních údajů.
Některá z bezpečnostních opatření přijatých společností zahrnují následující činnosti:
- pravidla pro shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů jsou stanovena v interních postupech, jejichž dodržování je neustále sledováno;
- byly zavedeny povinnosti mlčenlivosti pro všechny zaměstnance společnosti;
COIN CONSULT se snaží neustále zlepšovat bezpečnostní opatření, která jsme implementovali a aplikujeme v našem podnikání a dodržujeme nejnovější technologie.
 
COOKIES
 
Abychom usnadnili používání našich webových stránek, potřebuje COIN CONSULT technologii pro ukládání a ukládání informací. To se provádí pomocí tzv. Soubory cookie. Jsou to malé textové soubory, které obsahují malé množství informací a jsou uloženy v počítači nebo v paměti vašeho webového prohlížeče. Váš webový prohlížeč poté při každé další návštěvě odešle tyto soubory cookie zpět na náš web, čímž vám pomůže rozpoznat vás a uložit informace o vašich uživatelských preferencích (návštěvy, kliknutí, historie aktivit).
Použití shromážděných cookies je velmi omezené a souvisí s technickými účely ke zlepšení a přizpůsobení funkčnosti naší webové stránky. Informace shromážděné pomocí cookies nelze spojit s konkrétní osobou. Trvanlivost cookies je 5 let podle mezinárodních standardů NAI, které najdete na https://www.networkadvertising.org. Podrobnější informace o cookies a jejich funkcích najdete na http://www.aboutcookies.org.
Navštěvováním našeho webu souhlasíte s používáním cookies.
Pomocí prohlížeče můžete soubory cookie ovládat a spravovat různými způsoby. Upozorňujeme, že pokud odstraníte všechny soubory cookie, budou odstraněny také předvolby, které jste uložili. Další informace o tom, jak změnit nastavení prohlížeče tak, aby blokovalo nebo filtrovalo soubory cookie, naleznete na  adrese https://www.aboutcookies.org  nebo  http://www.cookiecentral.com .
 
COIN CONSULT může podle svého uvážení tyto zásady kdykoli změnit a doplnit v souladu s požadavky aktuálních právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.
 
Informace o správci osobních údajů:
Název: COIN CONSULT EOOD with UIC: 202303820
Sídlo a adresa vedení: Sofie 1303, okres Vazrazhdane, ul. „Positano“ № 15, fl. 1, kancelář 3, E-mail: office@coin.bg , kontaktní telefon: +359 2 987 77 97
 
 
Jídelní lístek

Kategorie